Onderwijs

 

            Doel van ons onderwijs
                We streven naar een breed en betekenisvol onderwijsaanbod voor onze kinderen, zodat zij zich zo breed                 mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen (G. Biesta):
 • Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
 • Socialisatie (omgaan met elkaar)
 • Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)                                                   
  Op onze school leren kinderen belangrijke kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgen zij ook de ruimte om zichzelf te leren kennen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor groeien zij ook als persoon en krijgen zij voldoende bagage om uiteindelijk een eigen plek te vinden in de steeds veranderende maatschappij. Wij zijn een school waarin iedereen zich welkom voelt en gezien wordt.
   
  In een slogan:
  Laat zien wie je bent met al je talent!
   
  We zien kinderen die… nieuwsgierig zijn, graag willen leren en daar plezier aan beleven. Ze onderzoeken de wereld om zich heen en maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van alle zintuigen.
  Ze ontwikkelen belangrijke vaardigheden die ze nodig hebben in de toekomst, zoals: zelfstandigheid, eigenaarschap, samenwerken, kritisch denken, reflecteren, keuzes maken, plannen en doelen stellen.
   
  We zien leerkrachten/professionals die… samenwerken en hun expertise en talenten inzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten op wat de kinderen nodig hebben. Hiervoor gebruiken zij verschillende rollen. Ons personeel gelooft in groei-potentieel, denkt in kansen en mogelijkheden en heeft een lerende houding. De communicatie is open en transparant en er is een gezonde (zelf)reflectie. 
   
  We zien een leeromgeving… die rijk en betekenisvol is ingericht en waar kinderen onderzoekend en spelenderwijs kunnen leren met concrete materialen.
  De leeromgeving bestaat uit open en gedeelde ruimtes met een specifieke functie. De werkplekken zijn flexibel en er heerst een rustig leef-werkklimaat.
  Er is contact met de natuur en de wereld buiten de schoolmuren; de inrichting is zoveel mogelijk met natuurlijke materialen en kleuren.
   
  We zien ouders/kindpartners die…samen ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin zij structureel samenwerken vanuit pedagogische uitgangspunten. Ouders helpen, leven en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school.
   
  En dat doen we op basis van de waarden:
  Veiligheid, Respect, Betrokkenheid, Groei, Eigenaarschap.

   
  Om deze doelstellingen te bereiken organiseren we onze leerlingen in heterogene of homogene stamgroepen behorende bij een unit. In de stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste professional. De professionals delen de verantwoordelijkheid over de leerlingen binnen de unit, volgens vooraf afgestemde afspraken.
   

  Richtinggevende uitspraken 
   

  Doel/focus
  We streven naar een betekenisvol onderwijsaanbod voor alle kinderen zodat zij zich zo breed mogelijk ontwikkelen in de drie doeldomeinen van Biesta:
 • Kwalificatie (kennis en vaardigheden)
 • Socialisatie (omgaan met elkaar)
 • Persoonsvorming (ontwikkeling eigen identiteit)Persoonsvorming neemt een grote plaats in, leerstof is voertuig voor ontwikkeling.
   
  Eigenaarschap
  De verantwoordelijkheid ligt, daar waar mogelijk, zoveel mogelijk bij de leerling.
  De professional * is daarbij de coach en geeft de leerling feedback op het proces en zelfsturend gedrag.
   
  Didactiek
  Leerlijnen geven vorm en inhoud aan het aanbod, daarbij kan de methode als bron gebruikt worden. We werken met weektaken tijdens zelfstandig werken om de leerdoelen te bereiken en eigenaarschap te stimuleren.
  Het WO-onderwijs/techniek/drama/crea-vakken worden thematisch, geïntegreerd en groepsoverstijgend aangeboden.
   
  Instructiemodel
  Expliciete directe instructie met activerende didactiek en voortdurende controle van begrip. De professional* geeft rolwisselend les en is zowel instructeur als de begeleider/coach.
   
  Differentiatie
  De instructie en verwerking wordt afgestemd op de instructiebehoefte en het niveau van de leerlingen (Onderwijs op maat). Instructies vinden zowel in homogene als heterogene groepen plaats.
   
  Organisatie
  Leerlingen zijn ingedeeld in heterogene of homogene stamgroepen behorende bij een unit. In de stamgroep start en eindigt de dag bij een vaste professional.
  De professionals delen de verantwoordelijkheid over de leerlingen binnen de unit, volgens vooraf afgestemde afspraken.
   
  Toetsen
  Voornamelijk formatief evalueren. Enkele summatieve toetsen worden gebruikt om een niveau inschatting en landelijke vergelijking te kunnen maken.
   
  Rapportage
  We werken met een portfolio gebaseerd op de 3 doeldomeinen kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming.
  We werken met ouder- en kindgesprekken, waar de ontwikkeling van het kind centraal staat.
   
   Onderwijs op maat
  Ons onderwijs aan kinderen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is, daar waar mogelijk, geïntegreerd in het dagelijkse onderwijsaanbod. Er wordt vanuit pedagogisch oogpunt gestreefd naar passende zorg binnen de omgeving van de unit/bouw.
   
  Ouders en kindpartners
  We ontwikkelen naar een kindcentrum, waarin wij structureel samenwerken met de betrokken kindpartners. Ouders leven, helpen en denken mee met de ontwikkelingen binnen de school.
   
  ICT
  We werken dagelijks in een adaptieve leeromgeving waar kinderen zelf doelen en middelen kunnen kiezen. ICT is hierbij een hulpmiddel.
   
  *Onder professional verstaan wij de leerkracht of onderwijsassistent.

Powered by BasisOnline