Ouders

Oudervereniging
De betrokkenheid van ouders is niet meer weg te denken. Doordat uw kind onze school bezoekt, bent u automatisch lid geworden van de Oudervereniging. De Ouderraad  vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar met de directie van de school.
De Ouderraad is elk schooljaar heel nauw betrokken bij het organiseren van allerlei evenementen voor de kinderen van Bs Catharina Labouré, zoals o.a. het Sinterklaasfeest, de Kerstactiviteit, het kleuterfeest en het schoolfeest. Om diverse activiteiten te bekostigen, die niet door de overheid worden vergoed, vraagt de Ouderraad een bijdrage. Bij wet is geregeld dat betaling op vrijwillige basis gebeurt. Deze contributie is jaarlijks € 15,00 per kind. Daarnaast wordt er een vergoeding gevraagd voor de schoolreis.
De oudervereniging is altijd op zoek naar nieuwe mensen die mee willen helpen bij het organiseren van de activiteiten. Heeft u vragen, of wilt u zich aanmelden, stuur dan een mailtje naar ov.catharina@kindante.nl
 
MR
De Medezeggenschapsraad vormt een schakel tussen school en bevoegd gezag, het bestuur. Het bestuur zorgt voor de naleving van wettelijke voorschriften en dergelijke. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur van de school.
De Wet Medezeggenschap op scholen ( Wms ) regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het beleid op welzijn van de leerlingen, het team en de kwaliteit van het onderwijs. Het doel is om als docenten en ouders samen met het schoolbestuur mee te helpen om de kwaliteit van onze school te behouden en waar mogelijk te verbeteren.
In een reglement is een overeenkomst gesloten tussen bestuur en MR, waarbij o.a. beschreven staat welke bevoegdheden de raad heeft.
Omdat Kindante uit 33 scholen bestaat is er een overkoepelend orgaan: de GMR. Deze GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is de directe gesprekspartner van het bestuur. De GMR koppelt alle belangrijke zaken terug naar de MR-en van de individuele scholen.
De MR bestaat minimaal uit twee ouders en twee personeelsleden; indien noodzakelijk of gewenst woont ook de directie van de school de vergadering bij. In het MR-reglement wordt voorgeschreven, dat er om de drie jaar door verkiezingen nieuwe leden gekozen moeten worden. Leden kunnen zich ook herkiesbaar stellen.
U kunt altijd een van de leden benaderen als u een vraag of opmerking aan de orde wilt stellen. Verder is de MR te bereiken via het mailadres mr.catharina@kindante.nl 

Werkgroepen

Luizenwerkgroep:
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school gekozen voor een systematische aanpak. Er bestaat een ouderwerkgroep, die door de directeur en coördinator is aangesteld. De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning van de GGD Westelijke Mijnstreek.
Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis, steeds op de woensdag na een vakantie. (Zie ook de schoolkalender) Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actueler is. Wanneer er bij een controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind opnemen.

Verkeersouder:
Op onze school wordt in alle groepen aandacht besteed aan verkeerslessen. Naast de lessen die in het klaslokaal worden gegeven, zijn er ook buitenlessen. Dit zijn lessen op het schoolplein of in de omgeving van de school. Ook neemt onze school deel aan provinciale of landelijke campagnes. Bij bovengenoemde activiteiten zijn naast de leerkrachten, de verkeerscoördinator, medewerkers van Veilig Verkeer Nederland, ouders en de directeur van onze school betrokken.
De verkeerscoördinator en de verkeersouder zijn formeel aangesteld en krijgen ondersteuning van provincie en gemeente bij het uitvoeren van hun taak. Met andere VEBO-scholen wordt regelmatig overlegd aangaande de te varen koers. Onze school heeft in het schooljaar 2009-2010 het VEBO-label ontvangen. Dat wil zeggen dat onze school een veilige school is (zowel binnen als buiten de poorten) en dat wij voldoende verkeersactiviteiten ondernemen. Elk jaar voor mei moet een nieuw actieplan worden opgesteld, dat gecontroleerd wordt door VVN. Om de 4 jaar is er een inspectie om te kunnen beoordelen of onze school het veiligheidslabel nog waardig is.
Op dit moment zoeken we een nieuwe verkeersouder.
 
Versierwerkgroep:
Een werkgroep van ouders versiert op een aantal momenten in het jaar onze school, passend bij de tijd van het jaar.
 
Workshops van ouders:
We willen graag gebruik maken van ieders talent, ook het talent van onze ouders!
Kunt u een workshop of gastles geven aan één van onze groepen waarbij u uw beroepsmatige of hobbymatige kennis kunt overbrengen? Uw zoon of dochter zal heel trots zijn, en wij halen zo de wereld de school in!
Stuur bij interesse een bericht via OnzeLeerling naar "administratie" of de leerkracht van uw kind, of stuur een mailtje naar info.catharina@kindante.nl 
 

Powered by BasisOnline